U kunt HIER 24 uur per dag,
7 dagen in de week uw eigen
bankrekeningen, budgetplan
en schulden bekijken!

Privacyverklaring

Wetgeving

"Ik respecteer de privacy van mijn cliënten en bezoekers aan mijn website, en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt uitsluitend in overeenstemming met de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens stelt."

Met deze privacyverklaring geeft de friese bewindvoerder invulling aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De friese bewindvoerder doet rechtstreeks zaken met haar cliënten. Dat wil zeggen dat het contact dat u – als cliënt of potentiële cliënt – met mij heeft, voornamelijk via de telefoon, post of via het internet verloopt.

Bescherming van persoonsgegevens

Ik (de friese bewindvoerder) respecteer de persoonlijke levenssfeer van mijn cliënten. Bij de uitvoering van haar activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor mij dan ook zeer belangrijk. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Ik verwerk de persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) . De door de friese bewindvoerder gevoerde persoonsgegevensverwerking is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Waar in deze Privacyverklaring wordt gesproken over uw persoonsgegevens en privacy, zijn daaronder begrepen de persoonsgegevens en de privacy van u en degene die u vertegenwoordigt. Wanneer u de friese bewindvoerder verzoekt in overeenstemming met de bepalingen uit een beheersovereenkomst het financiële beheer te voeren, kan ik gegevens van u en van degene die u vertegenwoordigt verwerken. Het spreekt voor zich dat ik in het kader van deze verwerkingen uw privacy waarborg en respecteer conform de AVG.

Dit betekent onder andere dat uw gegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden als uiteengezet in deze Privacyverklaring, dat uw persoonsgegevens door mij beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Ik zal uw gegevens nooit doorverkopen of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve indien ik hier wettelijk toe verplicht wordt of derden worden ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de verplichtingen jegens u.

Gegensverwerking

De friese bewindvoerder verzamelt en verwerkt informatie van u en degene die u uit hoofde van uw bewindvoerder vertegenwoordigt met als doel het verbeteren van haar dienstverlening en bedrijfsvoering; Wanneer u persoonsgegevens aan mij verstrekt, dan stemt u in met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in overeenkomst met deze Privacyverklaring.

Inzage, correctie en verwijderen persoonsgegevens

Uiteraard heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Op verzoek van de betrokkene wordt een overzicht toegestuurd van de persoonlijke gegevens die in de archieven zijn opgeslagen (eenmalig). Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken kunt u een schriftelijk verzoek daartoe indienen. Uw verzoek kunt u richten aan de friese bewindvoerder, Postbus 342, 9100AH, Dokkum. U heeft al de mogelijkheid om alle financiele gegevens via de website en verkregen inloggegevens digitaal in te zien.

Archieven

De gegevens die aan de friese bewindvoerder worden aangeboden, worden door de friese bewindvoerder opgeslagen in de volgende systemen:
      1. Onview (Bewindvoerdersoftware)
      2. Ordners in afgesloten archiefkasten
      3. Jottacloud (opgeslagen in Noorwegen)
      4. Lokaal met wachtwoord beveiligd
      5. Externe harde schijf met wachtwoord beveiligd
      6. Telefoons (d.m.v. vingerscan en wachtwoord beveiligd)

Deze archieven zijn alleen toegankelijk voor de friese bewindvoerder. De ordners zijn buiten werktijd opgeborgen in met sleutels afgesloten archiefkasten. De 2 mobiele telefoons zijn met vingerscan en wachtwoord beveiligd. Alle overige digitale gegevens zoals hierboven genoemd zijn beveiligd met complexe wachtwoorden, die uitsluitend bij de friese bewindvoerder bekend zijn en niet met derden worden gedeeld. Alle gegevens bevinden zich in een met alarmering automatisch vergrendeld kantoor die bij iedere betreding slechts te openen is met een daartoe bestemde individuele toegangspas. Het kantoor wordt tevens gebruikt door Bart van ’t Veer, één van de 4 collega’s die de friese bewindvoerder vervangt bij afwezigheid of ontstentenis. De persoonlijke gegevens worden minimaal 7 jaar en maximaal 8 jaar bewaard.

Wijziging Privacyverklaring

De friese bewindvoerder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Iedere wijziging zal via de website kenbaar worden gemaakt.

Overige bepalingen

De betrokkene heeft het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen betreffende verwerking van zijn persoonlijke gegevens.